Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trending Art

1. Inleiding

1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden Trending Art. Deze algemene voorwaarden worden hierna „AV“ genoemd.
1.2. Trending Art is gevestigd in Drachten.
1.3. Het woord „klant“ of „u“ is in deze AV gedefinieerd als de persoon die gebruik maakt van onze websites, die een account registreert en gebruikt, andere diensten gebruikt, onze producten aanschaft, verzoeken voor informatie indient of belangstelling voor onze producten toont.
1.4. U kunt ons bereiken via onze klantenservice. U kunt onze chatdienst gebruiken of een e-mail sturen via onze websites, Facebook of Twitter gebruiken om contact met ons op te nemen, of ons bellen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze AV zijn van toepassing op het gebruik van onze websites, op het registreren en gebruiken van een account, op het gebruik van onze foto-editor en andere diensten, op al onze aanbiedingen, op de door u geplaatste bestellingen en op de overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen ons en u. Deze AV zijn eveneens van toepassing op volgende en aanvullende aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, en op nieuwe overeenkomsten met u.

2.2. Als u zich op een van onze websites voor een account registreert, dan wordt u gemeld dat u daarmee de AV accepteert. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u eveneens gemeld dat u daarmee de AV accepteert. In beide gevallen kunt u de AV lezen en vindt u tevens een optie om ze af te drukken voor latere beoordeling.

2.3. Deze AV zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op al onze websites. Op verzoek worden ze u onverwijld en kosteloos toegezonden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2. Wij doen ons aanbod aan u in het online-bestelproces op basis van uw specifieke verzoek, of op andere wijzen als wij dat als zodanig aangeven. Algemene aanbiedingen op onze websites, in onze e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend ter informatie bedoeld en worden niet als aanbod beschouwd.

3.3. U kunt ons aanbod aanvaarden door tijdens het bestelproces de betaling te verrichten. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand, onder de opschortende voorwaarde dat het uploaden van uw foto‘s is geslaagd. Alle bestellingen vallen onder onze AV.

3.4. We zullen uw bestelling direct per e-mail bevestigen.

4. Uitvoeren van de overeenkomst en levering

4.1. We beginnen direct na het tot stand komen van de overeenkomst met de uitvoering daarvan door uw bestelling te verwerken.

4.2. Het is onze bedoeling om de productie van uw bestelling te beginnen op de werkdag volgende op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Onze websites bevatten informatie over de geschatte levertijden voor elk van onze producten en deze kunnen verschillen, afhankelijk van de tijd van het jaar, omdat vakantieseizoenen of andere omstandigheden invloed kunnen hebben op de tijd die nodig is om bestellingen uit te voeren in onze productiefaciliteiten. Levertijden mogen niet als fatale termijnen worden beschouwd. We kunnen alleen ons best doen om de door u bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren.

4.3. Voor het geval dat u meer dan één product tegelijk bestelt, zullen we deze indien mogelijk als één pakket versturen. In dat geval is de langste levertijd van toepassing.

4.4. Bestellingen worden afgeleverd via de gewone post of per bezorger.

5. Prijzen en betaling

5.1. Prijzen op onze websites, in onze e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen van tijd tot tijd verschillen.

5.2. Prijzen zijn inclusief BTW waar van toepassing en exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten, heffingen en belastingen.

5.3. De prijs van uw bestelling en de verzendkosten worden tijdens het bestelproces weergegeven als onderdeel van het aanbod, dat u aanvaardt door de betaling uit te voeren, de laatste stap in ons bestelproces. De verzendkosten omvatten geen eventueel toepasselijke invoerrechten, heffingen en belastingen, noch kunnen we u daarover informeren, omdat deze worden geheven door het land van uw bezorgadres. We raden aan om voor informatie daarover contact op te nemen met uw lokale belastingkantoor. Voor bestellingen binnen Nederland speelt dit natuurlijk niet.

5.4. We bieden onze klanten regelmatig kortingscodes en promoties aan. Specifieke voorwaarden zijn daar op van toepassing. Als een kortingscode is verlopen, is de standaardprijs van toepassing.

5.5. Onze websites bevatten informatie over de verschillende betaalmethoden die voor onze klanten beschikbaar zijn. Zoals hierboven is aangegeven, plaatst u de bestelling door een betaling uit te voeren in ons bestelproces. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand. Nadat we uw betaling hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging per e-mail.

6. Geen herroepingsrecht

6.1. Omdat onze producten worden gemaakt volgens de specificaties van het gekozen fotoproduct en worden gepersonaliseerd per bestelling, hebben onze klanten geen herroepingsrecht. Indien het product beschadigd is, dient u dit direct te melden, dan ontvangt u zsm een nieuw product.

7. Conformiteit en klachten

7.1. De producten die we leveren, beschikken over de kwaliteit en prestaties die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die u naar alle redelijkheid kunt verwachten. Wij wijzen erop dat de kwaliteit van onze afdrukken afhankelijk is van de kwaliteit van de digitale afbeeldingen die u uploadt en wij geen claims kunnen accepteren op basis van verschillen in kleuren tussen een afdruk en het oorspronkelijke digitale beeld.
7.2. Mocht u ontevreden zijn over uw bestelling of onze service, dan verzoeken we u om ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte te brengen zodat we u een passende oplossing kunnen aanbieden.
7.3. Als het door u bestelde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, als gevolg van een duidelijk gebrek of de onvolledige of onjuiste verwerking van uw bestelling, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen binnen twee maanden na de datum waarop u de non-conformiteit hebt ontdekt, tenzij dwingend recht een langere termijn voorschrijft. In het geval van non-conformiteit hebt u het recht op herstel of vervanging die we u binnen onze normale levertijd zullen zenden. We sturen u deze kosteloos toe.
7.4. In het geval dat we u niet kunnen voorzien van herstel of vervanging die de non-conformiteit opheft, hebt u het recht om de overeenkomst te ontbinden en een volledige terugbetaling te ontvangen van het aankoopbedrag, behalve wanneer het gebrek aan conformiteit miniem is.
7.5. U bent verplicht om de producten die niet conform waren, op ons verzoek aan ons te retourneren. We zorgen ervoor dat u geen verzendkosten hoeft te betalen.
7.8. We zijn niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist gebruik door de klant of door normale slijtage.

8. Beschikbaarheid van onze diensten

8.1 . Het is onze bedoeling om al onze diensten continu voor u beschikbaar te houden, maar onderhoudswerk, veiligheidsupdates of gebeurtenissen of onderbrekingen die buiten onze controle vallen, kunnen onze diensten of uw account af en toe onderbreken. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade in verband met dergelijke onderbrekingen.

8.2. Onze diensten zijn voor u beschikbaar als u een computer of apparaat met internettoegang en een up-to-date internetbrowser gebruikt. Voor onze mobiele applicatie zijn aanvullende eisen van toepassing. U bent verplicht om afdoende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw eigen apparaat en de door u gebruikte software. Wij zijn niet aansprakelijk voor de apparaten en software die u gebruikt bij het werken met onze diensten, noch zijn we aansprakelijk voor fouten of gegevensverlies tijdens de overdracht van digitale fotobestanden naar onze diensten via computernetwerken of telecommunicatie-faciliteiten die niet door ons worden beheerd of bediend.

8.3. Onze websites, applicaties, foto-editor en andere diensten worden aangeboden „zoals ze zijn“ en „indien beschikbaar“ zonder enige garantie. Van tijd tot tijd kunnen we onze diensten wijzigen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen en octrooirechten op en met betrekking tot onze websites, applicaties, foto-editor en diensten, inclusief de bijbehorende know-how, zijn het eigendom van Trending Art en haar licentiegevers.

9.2. U hebt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare beperkte licentie, zonder het recht op sublicentiëren, voor het benaderen en gebruiken van onze diensten uitsluitend zoals nodig is om van onze diensten gebruik te maken. U bent niet gerechtigd om enig deel van onze diensten te verveelvoudigen, te bewerken of aan het publiek beschikbaar te stellen behalve wanneer dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

9.3. We zijn gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. U mag deze beveiliging niet verwijderen, vermijden of omzeilen of dit laten doen door derden.

9.4. U bent niet gerechtigd om onderdelen van onze websites, applicaties, foto-editor en diensten geheel of gedeeltelijk te integreren of te combineren in of met software die niet door ons beschikbaar is gesteld. Hercompileren, reverse engineeren of enige vorm van vertalen of bewerken van onze websites, toepassingen, foto-editor en diensten is niet toegestaan behalve en uitsluitend wanneer deze acties volledig vallen onder wat door dwingend recht is toegestaan.

10. Privacy

10.1. We zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. We verwerken persoonsgegevens van onze klanten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Lees ons privacybeleid en onze privacyverklaring voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens. We gebruiken tevens cookies bij het aanbieden van onze diensten. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van het niet nakomen van onze verplichtingen of een onrechtmatige daad onzerzijds. Dat betekent dat we niet aansprakelijk zijn voor, onder meer, indirecte of gevolgschade zoals in de vorm van verlies van omzet, verlies van winst, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of schadeclaims van derden. Evenmin zijn we aansprakelijk voor verlies van of schade aan gegevens.

11.2. De omvang van onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder onze verzekeringspolis wordt uitbetaald, of het bedrag van de aankoopprijs dat u heeft betaald voor uw bestelling waaruit onze aansprakelijkheid voortvloeit, voor het geval onder de verzekering niet wordt uitbetaald.

11.3. De beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Trending Art.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. De rechtsverhouding tussen ons en u wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2 Elk conflict tussen ons en u wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Noord-Nederland.

12.3. De Europese Commissie heeft een internetplatform ontwikkeld voor de online beslechting van geschillen. Meer informatie hierover is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

13. Overige bepalingen

13.1. Mocht een bepaling in deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan heeft dat geen invloed op de andere bepalingen. De ongeldige bepaling wordt in dergelijke gevallen beschouwd als te zijn vervangen door een bepaling die effectief is en die zo min mogelijk verschilt van de inhoud en het bereik van de originele bepaling.

13.2. De AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd of bijgewerkt. De meest recente versie is altijd op onze websites te vinden.

13.3. De AV zijn tevens van toepassing ten behoeve van de rechtspersonen of entiteiten, hulppersonen en medewerkers die we betrekken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

13.4. De rechtsverhouding tussen u en ons en uw rechten en verplichtingen onder de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.